Parafia św. Jakuba Apostoła Starszego w Stawigudzie

W każdym położeniu możemy uwielbiać Boga

(…) „Święci i święte ukazują nam, że zawsze można uwielbiać Boga, w dobrej i złej doli, ponieważ Bóg jest wiernym przyjacielem – to jest podstawą uwielbienia: Bóg jest wiernym przyjacielem, a Jego miłość nigdy nie zawodzi. Jest On zawsze obok nas. Zawsze nas oczekuje. Ktoś powiedział: jest jak strażnik, który jest blisko ciebie, i pozwala tobie w sposób pewny iść naprzód w chwilach trudnych, mrocznych, miejmy odwagę, by powiedzieć: „Pochwalony bądź, Panie mój”, uwielbiać Pana. To nam bardzo dobrze zrobi.”

Papież Franciszek

Cmentarz


Pogrzeb katolicki

 Pogrzeb jest obrzędem liturgicznym Kościoła, a nie sakramentem. Chrześcijanin, który umiera, opuszcza ciało doczesne i zniszczalne, by stanąć przed Bogiem. Dzień śmierci jest dniem rozpoczęcia nowego, wiecznego życia, dniem nowych narodzin rozpoczętym podczas chrztu świętego (Katechizm Kościoła katolickiego).

Zarówno obrzędy pogrzebu, Eucharystia i inne modlitwy za zmarłych (np. tzw. „Wypominki” w listopadzie), są przede wszystkim wyrazem miłości do nich, prośbą o miłosierdzie Boże i szczęśliwą wieczność. Dla żyjących natomiast, są wołaniem do Stwórcy o umocnienie chrześcijańskiej nadziei w życie wieczne.

Dlatego ważne jest by uczestnicy pogrzebu, wcześniej przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania, by móc przyjąć komunię świętą. Jednakże nawet śmierć bliskich, nie pozwala na otrzymanie rozgrzeszenia i przyjmowania komunii świętej osobom żyjącym w cywilnych związkach małżeńskich i w wolnych związkach. Ta trudna sytuacja nie „zabrania” jednak szczerej i ufnej modlitwy za zmarłych.

Dokumenty wymagane przy omawianiu pogrzebu:

*Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego

*Karta zgonu w celu pochowania zwłok

*Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych (od kapelana szpitala, hospicjum, domu opieki)

*W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb, z parafii ostatniego miejsca jej zamieszkania

Sprawy pogrzebu w kancelarii może omawiać jedynie rodzina zmarłego – nigdy natomiast pracownicy zakładów pogrzebowych, chyba, że mają poświadczone notarialnie pełnomocnictwo


REGULAMIN CMENTARZA

 1. Zarządcą cmentarza jest parafia św. Jakuba Apostoła w Stawigudzie z siedzibą przy ul. Jaśminowej 20; tel. 89 512 61 09.

 1. Na wszelkie prace na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy. W szczególności dotyczy to: pogrzebu, ekshumacji zwłok lub przeniesienia ich do innego grobu, likwidacji grobu (po 20 latach od pochowania i starszego), wykonywanie prac kamieniarskich i budowlanych.
 1. Wykopanie lub wymurowanie grobu (tylko przez zakład pogrzebowy) musi być uzgodnione z Zarządcą i poprzedzone złożeniem przez rodzinę „Karty zgonu do celów pochówku” oraz wniesieniem opłat cmentarnych.
 1. Opłata za miejsce na 20 lat, w całości przeznaczona na utrzymanie porządku na cmentarzu, winna być uiszczona podczas załatwiania spraw pogrzebowych:

– dla parafian – 900 zł.

– opłata za przedłużenie miejsca na kolejne 20 lat wynosi 900 zł.

– groby dziecięce – 400 zł

 1. Na opiekunach grobów ciąży obowiązek terminowego przedłużenia opłaty cmentarnej za miejsce grzebalne. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji.
 1. Wymiary miejsc pod groby oraz głębokość grobów:

          A. GROBY POJEDYNCZE

Grób ziemny:

Grób murowany:

         B. GROBY RODZINNE

Grób ziemny:

Grób murowany:

Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości 0,5 m, którego nie wolno pomniejszać rozmiarami pomnika przekraczającego granicę powierzchni grobu.

 1. Firmy pogrzebowe i kamieniarskie oraz inne upoważnione osoby wykonujące prace na cmentarzu zobowiązane są do pozostawienia miejsca pochówku i okolicy w należytym stanie. Wykonanie prac na cmentarzu i wjazd na cmentarz samochodem firm kamieniarskich wymaga uprzedniego uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł. Opłata wraz z podpisanym Oświadczeniem pobierana jest za każdym wjazdem firm kamieniarskich do prac przy kolejnym nagrobku.
 1. Na terenie cmentarza zakazuje się pozostawiania wszelkich śmieci, w tym pozostałości po pracach kamieniarskich czy budowlanych, a pojemniki przeznaczone są tylko na śmieci z cmentarza. Po zakończeniu prac należy niezwłocznie wywieźć z cmentarza: ziemię w przypadku budowy grobu murowanego; pozostałe materiały budowlane i inne nieczystości. W przypadku pozostawienia śmieci i elementów starych pomników, koszty sprzątania w wysokości 800 złotych ponosi opiekun grobu.
 1. Bez zgody Zarządcy nie wolno:

a. umieszczać żadnych ogłoszeń i tablic oraz prowadzić działalności handlowej

b. sadzić i wycinać drzew ani krzewów

c. kłaść polbruku i innych trwałych nawierzchni wokół pomników, ingerujących w sąsiednie groby czy ścieżki

d. samowolnie zajmować kolejnych miejsc na pochówek oraz stawiania na nich ławek

e. samowolnie wjeżdżać samochodem na teren cmentarza przez demontowanie bramy wjazdowej.

Tego typu  zachowanie będzie zgłaszane na policję.

 1. Na cmentarzu obowiązuje zakaz przebywania dzieci do lat 14 bez opieki osób dorosłych, palenia papierosów, picia alkoholu, głośnego, niestosownego zachowania oraz ubioru, wprowadzania psów i niszczenia zieleni, w tym starych drzew.
 1. Bezwzględnie zakazuje się wyrzucania śmieci za ogrodzenie cmentarza.
 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty na cmentarzu oraz za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
 1. Cmentarz należy do parafii rzymskokatolickiej, wobec czego zabrania się umieszczania na jego terenie znaków i symboli sprzecznych z nauką tegoż Kościoła.